Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012

Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012

Spotted: Sidhartha Mallya, Shantanu & Nikhil, Natasha Suri, Surelee Joseph, Kavita Kharayat, Alesia Raut, Sucheta Sharma, Diva Dhawan, Nethra Raghuraman, Sucheta Sharma, Manasvi Mamgai

Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Surelee Joseph
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Natasha Suri
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Kavita Kharayat
Sidhartha Mallya, Shantanu & Nikhil
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Sucheta Sharma
Alesia Raut
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Surelee Joseph
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Diva Dhawan
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Sucheta Sharma
Sucheta Sharma
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
Nethra Raghuraman
Sucheta Sharma
Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012
 Manasvi Mamgai
Tags : Shantanu & Nikhil Show at Aamby Valley India Bridal Fashion Week 2012, Sidhartha Mallya, Shantanu & Nikhil, Natasha Suri, Surelee Joseph, Kavita Kharayat, Alesia Raut, Sucheta Sharma, Diva Dhawan, Nethra Raghuraman, Sucheta Sharma, Manasvi Mamgai, AVIBFW

Shantanu--nikhil-avibfw-12_037

Advertisements