Fearless Nadia Premiere

Fearless Nadia Premiere

Spotted: Amitabh Bachchan, Adi Godrej, Nandita Das, Subodh Maskara, Saroj Khan, Pallavi Sharda, Steve Walters, Jugal Hansraj, Kiran Shantaram, Dalip Tahil

Amitabh Bachchan
Nandita Das
Pallavi Sharda
Fearless Nadia Premiere
Kiran Shantaram, Steve Walters
Steve Walters
Fearless Nadia Premiere
Nandita Das
Jugal Hansraj
Fearless Nadia Premiere
Amitabh Bachchan, Steve Walters
Fearless Nadia Premiere
Fearless Nadia Premiere
Dalip Tahil
Saroj Khan
Adi Godrej
Fearless Nadia Premiere
Amitabh Bachchan, Steve Walters
Kiran Shantaram, Saroj Khan, Amitabh Bachchan
Kiran Shantaram, Steve Walters
Steve Walters, Adi Godrej
Subodh Maskara, Nandita Das
Tags : Fearless Nadia Premiere, Amitabh Bachchan, Adi Godrej, Nandita Das, Subodh Maskara, Saroj Khan, Pallavi Sharda, Steve Walters, Jugal Hansraj, Kiran Shantaram, Dalip Tahil, Fearless Nadia

Fearless Nadia Premiere

Fearless Nadia Premiere

 

Advertisements