Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote ‘Matru Ki Bijlee Ka Mandola’

Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote ‘Matru Ki Bijlee Ka Mandola’

Spotted: Imran Khan, Anushka Sharma

Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote 'Matru Ki Bijlee Ka Mandola'
Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote 'Matru Ki Bijlee Ka Mandola'
Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote 'Matru Ki Bijlee Ka Mandola'
Imran Khan
Imran Khan
Imran Khan, Anushka Sharma
Anushka Sharma, Imran Khan
Imran Khan, Anushka Sharma
Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote 'Matru Ki Bijlee Ka Mandola'
Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote 'Matru Ki Bijlee Ka Mandola'
Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote 'Matru Ki Bijlee Ka Mandola'
Anushka Sharma, Imran Khan
Anushka Sharma
Anushka Sharma, Imran Khan
Anushka Sharma
Tags : Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote ‘Matru Ki Bijlee Ka Mandola’, Imran Khan, Anushka Sharma, Matru Ki Bijlee Ka Mandola, Kites

Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote 'Matru Ki Bijlee Ka Mandola'

Imran Khan & Anushka Sharma Fly Kites to Promote ‘Matru Ki Bijlee Ka Mandola’