Telly Calendar 2013 Launch

Telly Calendar 2013 Launch

Spotted: Ragini Khanna, Sara Khan, Krystal D’souza, Abhijeet Sawant, Pooja Gaur, Krystal D’souza, Toshi-Sharib, Rajesh Kumar, Divyanka Tripathi, Kishwar Merchant, Sukirti Kandpal, Yogesh Lakhani, Anang Desai,

Telly Calendar 2013 Launch
Telly Calendar 2013 Launch
Telly Calendar 2013 Launch
Divyanka Tripathi
Yogesh Lakhani, Krystal D'souza
Telly Calendar 2013 Launch
Anang Desai, Ragini Khanna
Sara Khan
Telly Calendar 2013 Launch
Telly Calendar 2013 Launch
Telly Calendar 2013 Launch
Toshi-Sharib
Telly Calendar 2013 Launch
Toshi-Sharib
Abhijeet Sawant
Sara Khan
Pooja Gaur
Krystal D'souza
Sara Khan
Telly Calendar 2013 Launch
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Kishwar Merchant
Ragini Khanna
Telly Calendar 2013 Launch
Telly Calendar 2013 Launch
Divyanka Tripathi
Sara Khan
Telly Calendar 2013 Launch
Divyanka Tripathi
Tags : Telly Calendar 2013 Launch, Ragini Khanna, Sara Khan, Krystal D’souza, Abhijeet Sawant, Pooja Gaur, Krystal D’souza, Toshi-Sharib, Rajesh Kumar, Divyanka Tripathi, Kishwar Merchant, Sukirti Kandpal, Yogesh Lakhani, Anang Desai

Telly Calendar 2013 Launch

Telly Calendar 2013 Launch